Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

I - Definities

1 - In het hierna volgende wordt verstaan onder:

THE WORLD OF MAPS: de onderneming THE WORLD OF MAPS, kantoorhoudende te (1121 NL) Landsmeer) aan de van Beekstraat 195;
Beelden en/of media: media en/of foto's welke in digitale of analoge vorm worden aangeleverd en/of zijn bestemd om in digitale of analoge vorm te worden aangeleverd;

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, of schriftelijk, of via de Website van THE WORLD OF MAPS of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door THE WORLD OF MAPS aangeboden beelden, media en/of diensten;

Website: de homepage en vervolgpagina's, bestand en/of bestanden met informatie in stand gehouden door en/of voor THE WORLD OF MAPS, thans bekend onder de URL “www.kaartenenatlassen.nl”.

II - Toepasbaarheid

2 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na de aanbieding totstandgekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van THE WORLD OF MAPS terzake geleverde beelden en/of diensten aan of voor Cliënt ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen.

3 - Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4 - Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5 - Het is Cliënt niet toegestaan enig recht uit een met THE WORLD OF MAPS gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

6 - Bij het niet meer van toepassing zijn van afzonderlijke onderdelen van deze voorwaarden, wordt daarmee de rechtsgeldigheid van de andere onderdelen van deze voorwaarden niet ondermijnd.

III - Totstandkoming overeenkomst

7 - De Website van THE WORLD OF MAPS geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Een ieder die de Website van THE WORLD OF MAPS bezoekt en informatie welke door middel van de Website beschikbaar is of kan worden, tot zich neemt, gaat hierdoor een overeenkomst aan met THE WORLD OF MAPS en gaat akkoord met deze voorwaarden. Dit geldt alleen niet, indien hij de Website van THE WORLD OF MAPS onverwijld na het benaderen daarvan verlaat zonder de aldaar beschikbaar gestelde informatie tot zich te nemen.

8 - De (elektronische) administratie van THE WORLD OF MAPS geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van totstandgekomen overeenkomst of overeenkomsten met Cliënt.

IV - Licentie en recht van gebruik van beelden en/of media

9 - De gehele inhoud van de website van THE WORLD OF MAPS en alle aan Cliënt geleverde beelden en/of media worden beschermd door het auteursrecht van THE WORLD OF MAPS en worden tevens beschermd door het algemene auteursrecht, bepalingen van internationale verdragen en alle andere toepasselijke wetten. Geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht op door THE WORLD OF MAPS aan Cliënt geleverde beelden en/of media wordt aan Cliënt overgedragen. Het is NIET TOEGESTAAN de Website of beeldmateriaal beschikbaar gesteld via de Website te kopiëren en/of te bewaren ongeacht het beoogde doel.

10 - Niet anders dan door betaling van de faktuur en acceptatie van deze voorwaarden, krijgt Cliënt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht de aan Cliënt geleverde beelden en/of media voor onbepaalde tijd te gebruiken voor professionele, redactionele en persoonlijke projecten, waaronder drukwerk, multimedia- en videoproducten, advertenties, redactionele artikelen en verpakkingen. De beelden mogen op een netwerk of vergelijkbaar systeem aan maximaal 15 personen binnen de eigen organisatie verspreid worden. Beelden aangemerkt voor uitsluitend redactioneel gebruik mogen alleen als zodanig worden gebruikt en gepubliceerd.

11 - Het is Cliënt NIET TOEGESTAAN de beelden te gebruiken om lasterlijk, obsceen, belastend of pornografisch materiaal te produceren of de beelden op een Website te gebruiken met een hogere resolutie dan 72dpi en/of de beelden in een downloadbaar formaat beschikbaar te stellen op een elektronisch prikbord of via FTP. Bij gebruik van de beelden door meer dan 15 personen binnen dezelfde organisatie dient Cliënt contact op te nemen met THE WORLD OF MAPS voor een Werkplek-licentie.

12 - Bij redactioneel gebruik van beelden in drukwerk dient Cliënt bij het beeld en/of in het Colofon de naam THE WORLD OF MAPS als volgt te vermelden: THE WORLD OF MAPS. Het volledig in kapitaal schrijven van THE WORLD OF MAPS is toegestaan.

V - Aansprakelijkheid en garantie

13 - THE WORLD OF MAPS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens wie dan ook ten aanzien van rechtmatigheid van het openbaar maken van de door THE WORLD OF MAPS geleverde beelden. Cliënt is daarvoor zelf, volledig en als enige aansprakelijk. Cliënt vrijwaart THE WORLD OF MAPS voor elke (gevolg)schade die deze mocht lijden doordat derden (bijvoorbeeld geportretteerden, merkhouders, organisaties of anderszins) THE WORLD OF MAPS aanspreken op grond van het openbaar maken van de beelden. Bovendien is de aansprakelijkheid van THE WORLD OF MAPS met betrekking tot enige andere grond voor een gerechtelijke procedure of schadevergoeding in geen geval hoger dan de verkoopwaarde van de aan Cliënt geleverde beelden.

14 - Andere gronden zoals genoemd in Artikel V.13, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dienen uiterlijk binnen 1 maand nadat Cliënt de beelden ontvangen heeft bij THE WORLD OF MAPS schriftelijk en aangetekend per post te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

15 - In geval van beschadiging of kwaliteitsgebreken van de beelden of media waarop de beelden zijn gedistribueerd, behoudt THE WORLD OF MAPS zich het recht voor tot reparatie of vervanging van het origineel, mits Cliënt gebreken binnen 14 dagen na ontvangst meldt aan THE WORLD OF MAPS.

16 - THE WORLD OF MAPS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en eventuele tekortkomingen in de aan beelden toegekende trefwoorden, categorieën en andere omschrijvingen.

VI - Levering, uitvoering en levertijden

17- THE WORLD OF MAPS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

18- Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

19- THE WORLD OF MAPS zal geaccepteerde bestellingen van analoge producten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

20- Digitale producten worden zoveel mogelijk onmiddellijk na betaling via een automatisch verzonden downloadlink per email aan de klant ter beschikking gesteld. Als er geen sprake is van een automatische link zal de klant op werkdagen binnen 24 uur na de bestelling en/of betaling het digitale bestand toegestuurd krijgen.

VII - Retourcondities

21 - Alle geleverde producten mogen altijd zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen retour worden gestuurd, waarna tot onbinding van de koop overeenkomst wordt overgegaan. De koopovereenkomst van digitaal geleverd producten wordt ook ontbonden wanneer de klant binnen 14 dagen na levering hiervan blijkt geeft.

22 -In geval van ontbinding van de overeenkomst zal THE WORLD OF MAPS het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

23 -Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal
THEWORLDOFMAPS zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

24 -Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij THE WORLD OF
MAPS tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan THE WORLD OF MAPS bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

VIII - Herroepingsrecht bij levering van producten

25-Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

26- Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

27- Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

28- Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

IX Kosten in geval van herroeping

29- Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

30- Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

X Uitsluiting herroepingsrecht

31- Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

32- Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, de zogenaamde op maat gemaakt kaarten;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is ver

XI - Slotbepalingen

33 - Overeenkomsten tussen THE WORLD OF MAPS en Cliënt zullen automatisch worden beëindigd indien Cliënt zich niet aan deze voorwaarden houdt. Cliënt dient in dit geval direct en onverwijld de aan hem beschikbaar gestelde beelden en/of media en verveelvoudigingen hiervan te vernietigen en dit schriftelijk kenbaar te maken aan THE WORLD OF MAPS.

34 - Op de overeenkomst tussen THE WORLD OF MAPS en Cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen THE WORLD OF MAPS en Cliënt is de bevoegde rechter in het arrondissement waar THE WORLD OF MAPS is gevestigd. Gedurende de eerste vier maanden na het ontstaan van geschillen naar aanleiding van gesloten overeenkomsten en/of deze voorwaarden zal Cliënt met THE WORLD OF MAPS eerst onder leiding van een NMI gecertificeerde mediator geschillen in der minne proberen op te lossen alvorens een gerechtelijke procedure aan te spannen.