U bent hier

Digitale Topografische Kaart 10 Oost Sneek

Digitale Topografische Kaart 10 Oost Sneek
Ik wil deze kaart aanpassen Print bestellen

Pluspunten

  • TK 10 Oost Sneek 1:25.000
  • Met tevens de Friese plaatsnamen
  • Achlum Arum Baard Beers Bolsward Bozum Britswerd Burgwerd Deersum Edens Exmorra Gauw Goënga Hartwerd Hennaard Hichtum Hidaard Huins Indijk Itens Jorwerd Kubaard Lions Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Mantgum Nijland Oosterend Oosterlittens Oosterwierum Poppingawier Rauwerd Rien Roodhuis Scharnegoutum Schettens Sijbrandaburen Spannum Terzool Tirns Tzum Waaxens Weidum Wieuwerd Winsum Witmarsum Wommels Abbega Blauwhuis Boornzwaag Boornzwaag over de Wielen Dedgum Dijken Folsgare Gaastmeer Greonterp Heeg Hieslum Hommerts Idzega IJlst Indijk Jutrijp Koufurderrige Langweer Legemeer Nijhuizum Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega Parrega Sandfirden Smallebrugge Sneek Teroele Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Westhem Wolsum Woudsend

Aanvullende informatie

Het Kadaster is de uitgever van deze topografische kaarten. Ieder jaar wordt het kaartblad herzien en weer opnieuw uitgegeven. Naast deze 1:50.000 kaarten zijn er ook 1:25.000 kaarten beschikbaar.

€ 18,00
Bestel deze kaart digitaal als JPEG of EPS bestand
Meer info
Grootste formaat 300DPI
Download sample